Sanne Beijerman Coaching Online

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sanne Beijerman Coaching Online

versie 11 februari 2019

 

Artikel 1       Toepasselijkheid en definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

 

  1. Account. Het persoonlijke account waarmee een Gebruiker kan inloggen bij de Dienst op de Website;
  2. Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, beschikbaar voor download en print op www.sannebeijerman.n/av-2.;
  3. Artikel . Een artikel uit deze Algemene Voorwaarden;
  4. Consument. De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Cursus aanschaft bij Sanne Beijerman Coaching Online;
  5. Content. Alle inhoud afkomstig van Sanne Beijerman Coaching Online en/of door haar ingeschakelde derden, zoals beschikbaar op de Website en/of in de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Lesmateriaal, video’s, teksten, werkboeken, blogs, afbeeldingen, lay-out, designs en logo’s;
  6. Cursus. Een door Sanne Beijerman Coaching Online aangeboden digitale cursus in deDienst. Gebruiker kan een cursus aanschaffen, waarna hij of zij gedurende de Duur een Licentie krijgt op het Lesmateriaal;
  7. Duur. De duur van de Overeenkomst;
  8. Dienst. Alle diensten die Sanne Beijerman Coaching Online uit hoofde van de Overeenkomst aan Gebruiker levert, waaronder het ter beschikking stellen van Cursussen;
  9. Gebruiker. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met Sanne Beijerman Coaching Online;
  10. Inloggegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord die Gebruiker toegang geven tot het Account;
  11. Lesmateriaal. Video’s, werkboeken en ander materiaal waar Gebruiker na aanschaf van een Cursus via een Licentie toegang toe krijgt;
  12. Licentie. Het gebruiksrecht dat Gebruiker verkrijgt na aanschaf van een cursus om het op die Cursus betrekking hebbende Lesmateriaal gedurende de Duur te bekijken binnen zijn of haar Account;
  13. Intellectuele Eigendomsrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom
   en alle daaraan gerelateerde rechten,waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten van know-how, rechten op bedrijfsgeheimen en rechten op domeinnamen;

Sanne Beijerman Coaching Online de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanne Beijerman Coaching Online, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71428631, gevestigd te Nederhorst Den Berg aan de Machineweg 56 (1394 AW);

  1. Overeenkomst. De overeenkomst tot het gebruik maken van de Dienst door middel van het aanmaken van een Account op de Website;
  2. Partijen. Sanne Beijerman Coaching Online en Gebruiker;
  3. Privacyverklaring. De privacy- en cookieverklaring van Sanne Beijerman Coaching Online, zoals beschikbaar op www.sannebeijerman.nl/privacy;
  4. User Generated Content. Teksten, documenten, afbeeldingen, foto’s, vragen tijdens Q&A’s, beoordelingen, audiovisueel materiaal en alle andere inhoud afkomstig van Gebruiker;
  5. Website de website van Sanne Beijerman Coaching Online onder meer beschikbaar via de url www.sannebeijerman.nlwww.dressageperformance.com en alle daaronder liggende pagina’s .
  6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst door Gebruiker.
  7. De Algemene Voorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen Gebruiker en Sanne Beijerman Coaching Online. Door de de Dienst te gebruiken, verklaart Gebruiker gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2        De Website en de Dienst

 1. Sanne Beijerman Coaching Online spant zich in om aan Gebruiker, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, de Dienst te leveren zoals in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is beschreven.
 2. Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij of zij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (“as is”). Sanne Beijerman Coaching Online sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Gebruiker verklaart dat hij of zij zowel mentaal als fysiek in gezonde conditie verkeert. Indien Gebruiker medische of psychische klachten heeft, dan dient hij of zij een arts te raadplegen voorafgaand aan het toepassen van het materiaal uit de Cursus.
 4. De door Sanne Beijerman Coaching Online via de Dienst aangeboden Cursussen zijn bedoeld als hulpmiddel voor het verbeteren van prestaties in de training en sport met betrekking tot de paardensport. Sanne Beijerman Coaching Online geeft echter geen garanties of toezeggingen ten aanzien van de verbetering van prestaties.
 5. Sanne Beijerman Coaching Online is te allen tijde gerechtigd de Website en/of Dienst te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, en/of een Gebruiker zonder opgaaf van reden te weigeren zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden jegens Gebruiker. Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is haar enige mogelijkheid om de Website en/of Dienst niet meer te gebruiken.

 

Artikel 3       Account

 1. De informatie die de Gebruiker bij het aanschaffen van de Cursus verstrekt dient compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist te zijn. Gebruiker geeft daarvoor een garantie.
 2. Gebruiker mag geen Cursus aanschaffen op naam van een ander of op naam van een fictief persoon. Sanne Beijerman Coaching Online gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die de Cursus heeft aangeschaft.
 3. Na aanschaf van een Cursus wordt voor Gebruiker een persoonlijk Account aangemaakt. Gebruiker ontvangt de Inloggegevens van het Account per e-mail.
 4. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn of haar Inloggegevens.
 5. Gebruiker mag zijn of haar Inloggegevens niet aan anderen verstrekken of anderen toegang geven tot zijn of haar Account. Het Account is strikt persoonlijk.
 6. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via het Account. Sanne Beijerman Coaching Online gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn of haar Inloggegevens.
 7. Zodra Gebruiker weet of behoort te weten dat zijn of haar Inloggegevens in handen zijn gekomen van derden, moet Gebruiker Sanne Beijerman Coaching Online daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Ook dient Gebruiker zelf direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het wijzigen van zijn of haar Inloggegevens.
 8. Sanne Beijerman Coaching Online behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van Gebruiker te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

Artikel 4       Gebruik van de Dienst

 1. Op de Website kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de Dienst.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de via zijn of haar Account geplaatste User Generated Content. Gebruiker geeft daarvoor een garantie.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de via de Dienst verkregen Content, waaronder maar niet uitsluitend begrepen Lesmateriaal, te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden, een substantieel gedeelte van de gegevens op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de gegevens herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de video’s die als stream beschikbaar zijn in het Lesmateriaal direct of indirect te downloaden.
 4. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is het Gebruiker toegestaan om het werkboek uit het Lesmateriaal louter voor eigen gebruik te downloaden. Het werkboek mag niet – anders dan voornoemde download voor eigen gebruik – worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorverkocht, gebruikt voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.
 5. Sanne Beijerman Coaching Online is gerechtigd om procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.
 6. Sanne Beijerman Coaching Online garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Sanne Beijerman Coaching Online is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.
 7. Gebruiker vrijwaart Sanne Beijerman Coaching Online voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van User Generated Content op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 

Artikel 5       Betaling en prijs

 1. De prijs voor de aanschaf van een Cursus en/of ander Diensten is te vinden op de Website.
 2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Alle op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.
 4. Betaling door Gebruiker vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op de Website en/of in het bestelproces van de betreffende Cursus. Indien geen betalingstermijn op de Website is aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
 5. Indien Gebruiker bij de betaling gebruik maakt van diensten van derden (zoals payment service providers), kunnen de voorwaarden van die derden ook van toepassing zijn. Sanne Beijerman Coaching Online is niet aansprakelijk voor gebruik van die diensten van derden.
 6. Indien de Gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door Sanne Beijerman Coaching Online is gewezen op de te late betaling en Sanne Beijerman Coaching Online de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sanne Beijerman Coaching Online gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

Artikel 6       User Generated Content

 1. Door het plaatsen van User Generated Content verstrekt Gebruiker aan Sanne Beijerman Coaching Online een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze User Generated Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst redelijkerwijs noodzakelijk of gewenst is.
 2. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de User Generated Content die hij of zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door derden die zijn aangesloten bij de Dienst. Sanne Beijerman Coaching Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers, bedrijven of andere derden.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om User Generated Content te plaatsen die:
  1. reclameboodschappen bevat;
  2. verwijst naar andere websites;
  3. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
  4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Sanne Beijerman Coaching Online te omzeilen;
  5. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat Gebruiker bij Sanne Beijerman Coaching Online betrokken is;
  6. gebruik maakt van andere dan de door Sanne Beijerman Coaching Online uitdrukkelijk goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  7. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen;
  8. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
  9. inbreuk maakt op de rechten van Sanne Beijerman Coaching Online en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  10. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
  11. de belangen en goede naam van Sanne Beijerman Coaching Online kan schaden.
 4. Gebruiker garandeert dat de door hem of haar geplaatste User Generated Content geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms) rechten van Sanne Beijerman Coaching Online en/of van derden. Indien Gebruiker van mening is dat bepaalde User Generated Content inbreuk maakt op zijn of haar (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms) rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal Gebruiker dit onverwijld aan Sanne Beijerman Coaching Online melden via de contactgegevens vermeld in Artikel 14. Gebruiker vrijwaart Sanne Beijerman Coaching Online van aanspraken op schade in dat verband.
 5. Sanne Beijerman Coaching Online behoudt zich het recht voor om User Generated Content in te korten, te wijzigen, of te verwijderen van de Website en/of de Dienst, indien dit naar het oordeel van Sanne Beijerman Coaching Online noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Sanne Beijerman Coaching Online.

 

Artikel 7       Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Sanne Beijerman Coaching Online Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website.
 2. Na aanschaf van een Cursus door Gebruiker geeft Sanne Beijerman Coaching Online Gebruiker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare Licentie om het Lesmateriaal gedurende de Duur in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 3. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Content (met uitzondering van de User Generated Content) berusten bij Sanne Beijerman Coaching Online en/of haar licentiegevers.
 4. Ten aanzien van de door Gebruiker via de Dienst beschikbaar gestelde User Generated Content, verstrekt Gebruiker aan Sanne Beijerman Coaching Online een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze User Generated Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst redelijkerwijs noodzakelijk of gewenst is.
 5. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content en User Generated Content van andere Gebruikers, te downloaden (met uitzondering van hetgeen in Artikel 4.4 is bepaald), te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sanne Beijerman Coaching Online of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 6. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

 

Artikel 8       Privacy

 1. Tijdens het bezoek van de Website, het gebruik van de Dienst en de aanschaf van een Cursus verstrekt Gebruiker gegevens aan Sanne Beijerman Coaching Online. Indien deze gegevens persoonsgegevens zijn, zullen deze conform de Privacyverklaring van Sanne Beijerman Coaching Online en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

 

Artikel 9       Aansprakelijkheid

 1. Sanne Beijerman Coaching Online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
 2. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij of zij met behulp van de Website en/of de Dienst verricht.
 3. Sanne Beijerman Coaching Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst, het ter beschikking stellen van de Website aan Gebruiker, gevolgen van alle handelingen die Gebruiker met behulp van de Website en/of de Dienst verricht, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, waaronder zowel zaakschade als letselschade bij Gebruiker en/of derden wordt verstaan, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 4. Indien Sanne Beijerman Coaching Online onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is Sanne Beijerman Coaching Online uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Sanne Beijerman Coaching Online toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag maximaal ter grootte van de vergoedingen die Sanne Beijerman Coaching Online gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker. De totale aansprakelijkheid jegens Gebruiker zal nooit meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) bedragen, danwel EUR 4.000 (vierduizend euro) in het geval van letselschade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Sanne Beijerman Coaching Online voor andere dan directe schade, zoals hiervoor besproken, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 7. De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sanne Beijerman Coaching Online zelf en/of haar leidinggevenden.
 8. Tenzij nakoming door Sanne Beijerman Coaching Online blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Sanne Beijerman Coaching Online wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker Sanne Beijerman Coaching Online direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Sanne Beijerman Coaching Online ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sanne Beijerman Coaching Online in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 9. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Sanne Beijerman Coaching Online indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Sanne Beijerman Coaching Online, tekortkomingen van door Sanne Beijerman Coaching Online ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) Gebruikers, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 10. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel Sanne Beijerman Coaching Online als Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
 11. Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker die niet door Gebruiker gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Gebruiker een Consument is en deze bepaling onredelijk bezwarend is. Dit laat onverlet de klachtplicht van Gebruiker.
 12. Een in dit Artikel opgenomen uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval dat Gebruiker een Consument is en de betreffende beperking onredelijk bezwarend is.

 

Artikel 10      Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst is aangegaan voor de bepaalde duur van twaalf (12) kalendermaanden, onverminderd hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst kan op ieder moment door Partijen voor eenzelfde periode worden verlengd na verloop van de initiële duur, bij gebreke waarvan de Overeenkomst automatisch en van rechtswege eindigt tegen het einde van de afgesproken Duur.
 2. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn of haar Account te beëindigen door het Account opheffen. Het opheffen van het Account kan door Sanne Beijerman Coaching Online een e-mail te sturen op het in Artikel 14 genoemde e-mailadres. Het is van belang dat Gebruiker daarbij aangeeft om welk Account het specifiek gaat. Het opheffen van het Account is onomkeerbaar. Gebruiker draagt het risico voor verlies van gegevens als gevolg van het opheffen van het Account.
 3. Sanne Beijerman Coaching Online en Gebruiker zijn gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 4. Sanne Beijerman Coaching Online is gerechtigd om de Overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen vanwege een dringende reden zonder dat op Sanne Beijerman Coaching Online enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. Van een dringende reden is in elk geval sprake in het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken. Indien een situatie zoals hiervoor vermeld zich voordoet, wordt Gebruiker per direct de toegang tot het Account ontzegd. De vorderingen van Sanne Beijerman Coaching Online op Gebruiker zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Partijen hebben het recht de Overeenkomst tot gebruik van de Dienst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.
 6. De door Sanne Beijerman Coaching Online voor de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
 7. Nadat een Account is opgeheven en/of de Overeenkomst op andere wijze is geëindigd, heeft Gebruiker geen toegang meer tot Lesmateriaal. Beoordelingen, reviews of andere User Generated Content die via het Account aan de Dienst en/of de Website zijn toegevoegd blijven na beëindiging beschikbaar. Indien deze gegevens persoonsgegevens bevatten, dan zal Sanne Beijerman Coaching Online deze gegevens op verzoek van de voormalige Gebruiker verwijderen.

 

Artikel 11      Herroepingsrecht

 1. Indien Gebruiker een Consument is en de Dienst bestaat uit het leveren van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd door Sanne Beijerman Coaching Online, start Sanne Beijerman Coaching Online direct met levering van de Dienst. De Consument Gebruiker doet in dat geval afstand van haar recht op herroeping.
 2. Indien Gebruiker een Consument is en de Dienst bestaat uit het leveren van een doorlopende dienst, dan heeft de Consument het recht om de overeenkomst met betrekking tot de die doorlopende dienst gedurende veertien (14) kalenderdagen te herroepen. Indien de Consument Gebruiker zich beroept op het herroepingsrecht, dan meldt hij of zij dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen op ondubbelzinnige wijze aan Sanne Beijerman Coaching Online.
 3. Na aanschaf van de doorlopende dienst start Sanne Beijerman Coaching Online direct met levering van de Dienst. Als de Consument zijn of haar herroepingsrecht inroept, dan is hij of zij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij of zij gebruik heeft gemaakt van de Dienst van Sanne Beijerman Coaching Online.
 4. Een Gebruiker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf komt in geen geval een beroep op het herroepingsrecht toe.

 

Artikel 12      Geschillen

 1. De Overeenkomst en alle (rechts-)handelingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan worden beheerst door Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 2. Alle geschillen tussen Partijen zullen in onderling overleg worden besproken.
 3. Indien Gebruiker een Consument is en Sanne Beijerman Coaching Online zich beroept op Artikel 12.2, dan is Gebruiker gerechtigd om, binnen één (1) maand nadat Sanne Beijerman Coaching Online een beroep heeft gedaan op Artikel 12.2, voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te kiezen, tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling een andere bevoegde rechter voorschrijft.

 

Artikel 13      Overige bepalingen

 1. Sanne Beijerman Coaching Online is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.
 2. Sanne Beijerman Coaching Online wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker van de hand.
 3. Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven Gebruiker of Bezoeker en Sanne Beijerman Coaching Online aan het overblijvende gedeelte van deze Algemene Voorwaarden verbonden. Sanne Beijerman Coaching Online zal het ongeldige of nietig gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.
 4.  

  Betaalmethodes van Klarna

  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Gespreid Betalen

  U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

   

 

Artikel 14      Contact

 1. Sanne Beijerman Coaching Online kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

Sanne Beijerman Coaching Online
Machineweg 56
1394 AW Nederhorst Den Berg
06-25032823

onlinecoaching@sannebeijerman.nl